Vyhľadávanie
close

Všeobecné obchodné podmienky a podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a podmienky používania webstránky www.vovreci.sk

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a podmienky použitia webstránky upravujú
   1. vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou iKO CAPITAL s. r. o., so sídlom: Na Močiare 210, 951 16 Svätoplukovo, IČO: 52 964 698, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 50863/N („Poskytovateľ“) a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využila alebo využíva služby, ako sú definované nižšie, poskytované Poskytovateľom a
   2. podmienky používania a povinnosti fyzických alebo právnických osôb pri používaní webstránky www.vovreci.sk.
  2. Dojednanie týchto všeobecných obchodných podmienok a podmienok používania webstránky tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy (ako je definovaná nižšie), a to v prípade, že došlo k uzatvoreniu Zmluvy.
  3. Každá právnická a fyzická osoba využívajúca webstránku Poskytovateľa je povinná sa vopred oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami používania webstránky a je povinná ich v plnom rozsahu dodržiavať.
  4. V prípade, že individuálne dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom odporujú ustanoveniam týchto všeobecných obchodných podmienok a podmienok používania webstránky, tak majú individuálne dojednania pred nimi prednosť. Ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach a podmienkach použitia webstránky stanovené niečo iné, vzťahujú sa ich jednotlivé ustanovenia tak na Užívateľa v postavení Spotrebiteľa či Podnikateľa, ako aj na  Objednávateľa v postavení Spotrebiteľa či Podnikateľa.

 

 1. DEFINÍCIE

 

Definície použité ďalej v týchto všeobecných obchodných podmienkach a podmienkach používania webstránky s veľkým začiatočným písmenom majú nasledujúci význam:

„Cenník“ znamená cenník zverejnený na Webstránke v znení účinnom v okamihu doručenia Objednávky Poskytovateľovi alebo účinnom neskôr na základe zmien vykonaných podľa bodu 7.1 týchto Podmienok, ak neustanovia individuálne dojednania Zmluvných strán iný cenník.

Elektronická adresa Objednávateľa“ znamená, na účely akceptácie Objednávky, e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Objednávke, alebo inú e-mailovú adresu, o ktorej Objednávateľ Poskytovateľa preukázateľne informoval.

Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

„Objednávateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, s ktorou Poskytovateľ uzavrie Zmluvu.

Objednávka“ má význam uvedený v bode 4.5. týchto Podmienok.

„Podmienky“ alebo „VOP“ znamenajú všeobecné obchodné podmienky a podmienky používania webstránky obsiahnuté v tomto dokumente.

Podnikateľ“ má význam uvedený v bode 3.1. týchto Podmienok.

„Poskytovateľ“ má význam uvedený v úvodnej časti Podmienok.

Predplatné obdobie“ znamená obdobie, za ktoré sa podľa týchto VOP uhrádza cena za poskytnuté Služby, a počas ktorého Poskytovateľ Objednávateľovi poskytuje Služby.

„Službami“ sa rozumejú služby Poskytovateľa, najmä inzercia zapožičania Zariadení Objednávateľa, poskytované na základe Objednávky.

„Zariadeniami“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie najmä stroje, náradia a iné pracovné pomôcky, ktorých zapožičanie Poskytovateľ umožňuje inzerovať na Webstránke.

„Zmluvou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb.

Zmluvné dokumenty“ majú význam uvedený v bode 4.1. týchto Podmienok.

Zmluvné strany“ znamenajú Objednávateľ a Poskytovateľ za predpokladu, že uzavreli Zmluvu.

Spotrebiteľ“ má význam uvedený v bode 3.1. týchto Podmienok.

„Užívateľ“ je každá osoba, ktorá vstupuje na Webstránku, a to aj bez zámeru uzavrieť Zmluvu.

Užívateľské rozhranie“ znamená užívateľské rozhranie, ktoré sa príslušnému Objednávateľovi zobrazí na Webstránke po zadaní prihlasovacích údajov do jeho Užívateľského účtu.

Užívateľský účet“ má význam stanovený v bode 5.1. týchto Podmienok.

„Webstránka“ znamená webstránku Poskytovateľa na adrese: www.vovreci.sk.

Zákon o zmluvách na diaľku“ znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

„Zásady ochrany osobných údajov“ znamenajú Zásady ochrany osobných údajov zverejnené na Webstránke.

 

 1. ROZSAH PODMIENOK

 

  1. Tieto Podmienky sa vzťahujú na právne vzťahy medzi Poskytovateľom a:

 

   1. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy s Poskytovateľom nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti alebo používa Webstránku ako Užívateľ (ďalej len „Spotrebiteľ“), pričom spotrebiteľ je zákonne definovaný v ustanovení § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka;
   2. fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá na strane Objednávateľa alebo Užívateľa vystupuje ako podnikateľ, (ďalej len „Podnikateľ“), pričom podnikateľ je definovaný v ustanovení § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka;
   3. Užívateľa Webstránky bez ohľadu na to, či je fyzická osoba alebo právnická osoba a na jej podnikateľskú či nepodnikateľskú činnosť.

 

  1. V prípade, že Objednávateľ vyplní v Objednávke, alebo pri založení Užívateľského účtu, svoje IČO alebo DIČ, prejavuje tým svoju vôľu vstúpiť do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom ako Podnikateľ.

 

  1. Každý Objednávateľ a / alebo Užívateľ prejavuje používaním Webstránky súhlas s týmito Podmienkami, ako aj všetkými dokumentmi, na ktoré Podmienky odkazujú, a to v celom ich rozsahu. Tento súhlas je účinný momentom objektívnej možnosti Užívateľa a / alebo Objednávateľa oboznámiť sa s týmito Podmienkami bezprostredne ihneď po prvom vstupe na Webstránku. Každý Používateľ a / alebo Objednávateľ je povinný bezprostredne ihneď po prvom použití Webstránky a / alebo Služieb si prečítať tieto Podmienky a iné dokumenty, na ktoré odkazujú, a dodržiavať povinnosti z nich vyplývajúce.

 

 1. UZATVORENIE ZMLUVY
  1. Ak nevyplýva zo samostatného dojednania Zmluvných strán niečo iné, Zmluvu tvoria nasledujúce dokumenty:
   1. potvrdenie Poskytovateľa o akceptácii Objednávky
   2. Objednávka
   3. Podmienky
   4. Cenník

(„Zmluvné dokumenty“)

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Zmluvnými dokumentmi má vždy prednosť ten dokument, ktorý je vo vyššie uvedenom zozname vyššie v poradí.

 

  1. Odoslaním záväznej Objednávky Objednávateľ prehlasuje a považuje za nesporné, že sa riadne oboznámil a súhlasí s aktuálnym znením týchto Podmienok, Cenníka (v znení uverejnenom na Webstránke) ako aj ďalšími Zmluvnými dokumentmi, ak také sú.

 

  1. Poskytovateľ je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednaných Služieb požiadať Objednávateľa o dodatočné potvrdenie Objednávky (písomne, e-mailom či telefonicky). Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť Objednávku bez udania akéhokoľvek dôvodu, a ak bola pred odmietnutím Objednávky uzatvorená Zmluva, od Zmluvy odstúpiť okrem iného tiež z nižšie uvedených dôvodov:

 

   1. Ak Objednávateľ odmietne vykonať potvrdenie Objednávky požadovaným spôsobom alebo ak bude z charakteru Objednávky vyplývať podozrenie z podvodu; alebo
   2. Objednávateľ uviedol nesprávne, nepravdivé, neúplné alebo nepresné identifikačné, resp. osobné údaje a iné údaje a odmietol na žiadosť Poskytovateľa dodať doklady preukazujúce správnosť, pravdivosť, úplnosť či presnosť uvedených údajov, alebo
   3. Objednávateľ neplní svoje záväzky voči Poskytovateľovi alebo tretím osobám alebo možno dôvodne predpokladať, že takéto záväzky nebude plniť.

 

  1. Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi (na Elektronickú adresu Objednávateľa) odmietnutie záväznej Objednávky ako návrhu na uzavretie Zmluvy najneskôr do 7 dní od doručenia Objednávky Poskytovateľovi. Pre splnenie písomnej formy stačí forma jednoduchého e-mailu. Ak sa do 7 dní od prijatia záväznej Objednávky neobjaví objednaná Služba v Užívateľskom rozhraní Objednávateľa, má sa za to, že Objednávka bola zo strany Poskytovateľa odmietnutá. V takom prípade nemusí Poskytovateľ oznamovať odmietnutie záväznej Objednávky dodatočne inou cestou.

 

  1. Zmluvné strany sú povinné v priebehu trvania Zmluvy dodržiavať povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, ustanovenia Zmluvy a Zmluvných dokumentov, vrátane týchto Podmienok a ďalších podmienok v prípade, že sú súčasťou Objednávateľom objednanej Služby.

 

  1. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená k Objednávke alebo jej akceptácii priložiť svoje obchodné podmienky, ktoré podľa bodu 4.1 Podmienok netvoria súčasť Zmluvy; ak tak urobí, potom sa také podmienky na Zmluvu neuplatňujú ak sa Zmluvné strany nedohodnú dodatočne inak. V takom prípade však musí mať takáto dohoda Zmluvných strán písomnú listinnú formu, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

 

  1. Pokiaľ Objednávateľ vystupuje v zmluvnom vzťahu ako Spotrebiteľ, má uzavretá Zmluva charakter spotrebiteľskej zmluvy podľa ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zmluva, ktorú Zmluvné strany (ak je jednou zo Zmluvných strán Spotrebiteľ) uzavreli prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, je zmluvou uzavretou tzv. dištančným spôsobom v zmysle Zákona o zmluvách na diaľku, a Poskytovateľ si pred uzatvorením zmluvy voči Spotrebiteľovi splní všetky svoje zákonné povinnosti.

 

  1. Po uzavretí zmluvy a splnení ďalších náležitostí (napríklad uhradenie ceny objednanej Služby alebo doručenie všetkých potrebných dokumentov alebo súhlasov) je Objednávateľovi zriadená a sprevádzkovaná objednaná Služba, ktorú Objednávateľ ďalej spravuje zo svojho Užívateľského rozhrania, ku ktorému získal prístup registráciou k Užívateľskému účtu.

 

  1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek od Objednávateľa vyžadovať doklady vrátane overených písomností, listín a podpisov na preukázanie akejkoľvek pre Poskytovateľa významnej skutočnosti najmä pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy, ukončenie Zmluvy, trvanie Zmluvy, zmeny Zmluvy, ako aj pre potvrdenie pokynov Objednávateľa.

 

  1. Odoslaním Objednávky Objednávateľ prehlasuje, že je starší ako 18 rokov.

 

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

  1. Objednané Služby je možné zo strany Objednávateľa užívať:
 • po vykonaní registrácie do systému Poskytovateľa prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii na Webstránke, a ktorý slúži na vytvorenie používateľského účtu (ďalej len "Užívateľský účet"); a zároveň
 • po zaplatení Ceny za objednanú Službu.

Zo svojho Užívateľského rozhrania môže Objednávateľ vykonávať objednávanie Služieb či zmenu registračných a ďalších údajov.

 

  1. Pri registrácii na Webstránke a pri vytváraní Objednávky je Objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Objednávateľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Objednávateľ zodpovedá za správnosť všetkých údajov uvedených v Užívateľskom účte a v Objednávke; Poskytovateľ je oprávnený spoľahnúť sa na ich správnosť.

 

  1. Objednávateľ uvedie pri registrácii Užívateľského účtu svoje meno, priezvisko, e-mail a telefón a jedinečné heslo pre vstup do Užívateľského rozhrania Objednávateľa, ako aj ďalšie údaje uvedené v registračnom formulári. Objednávateľovi po odoslaní registrácie Poskytovateľ zašle SMS s overovacím kódom a overovací e-mail  na Elektronickú adresu Objednávateľa. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Užívateľského účtu.

 

  1. Poskytovateľ môže Objednávateľovi umožniť inzerovanie Zariadení na Webstránke v skúšobnej 30 dňovej dobe bezodplatne. Uvedené platí, ak je v čase registrácie Užívateľského účtu poskytnutie skúšobnej doby na Webstránke výslovne uvedené. Aj počas skúšobnej doby je Objednávateľ viazaný týmito Podmienkami, s výnimkou povinnosti počas tejto doby platiť cenu za Služby podľa Cenníka.

 

  1. Objednávateľ nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.

 

  1. Poskytovateľ môže kedykoľvek, t.j. aj bez predchádzajúceho upozornenia, Objednávateľovi zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Objednávateľ svoj Užívateľský účet dlhšie ako dva (2) mesiace nevyužíva, tzn. nemá aktívnu žiadnu Službu, či v prípade, keď Objednávateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy vrátane týchto VOP a / alebo uvedie nesprávne, nepravdivé a / alebo zavádzajúce údaje.

 

 

 

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

  1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa poskytovanie Služieb podľa týchto Podmienok a Zmluvy.

 

  1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za poskytnuté Služby a tieto riadne využívať, a dodržiavať všetky povinnosti, ktoré sa naňho vzťahujú na základe Zmluvných dokumentov.

 

  1. Všetky Služby poskytované Poskytovateľom môžu byť využívané len na Zariadenia, ktoré má Objednávateľ vo vlastníctve, resp. v oprávnenej držbe a uvedené skutočnosti je kedykoľvek na požiadanie Poskytovateľa schopný preukázať. Všetky Služby poskytované Poskytovateľom môžu byť využívané len na účely dovolené právnymi predpismi a v zmysle týchto VOP.

 

  1. Objednávateľ sa zaväzuje po dobu trvania Zmluvy poskytnúť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu súčinnosť potrebnú na zabezpečenie a poskytovanie objednaných Služieb.

 

  1. Objednávateľ berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Poskytovateľa, popr. tretích osôb. Poskytovateľ je oprávnený krátkodobo prerušiť prevádzku servera a iného zariadenia používaného pre poskytovanie objednaných Služieb, najmä z dôvodu havárie a nutnej údržby a opráv tých častí systému, ktoré priamo ovplyvňujú poskytovanie Služieb; v takom prípade vyvinie Poskytovateľ všetko úsilie, ktoré po ňom možno spravodlivo požadovať, aby prípadné prerušenie prevádzky trvalo čo najkratšiu dobu. Poskytovateľ informuje Objednávateľa na stránkach Užívateľského rozhrania a / alebo e-mailovou správou na Elektronickú adresu Objednávateľa o vykonávaní uvedených činností či iných činností vedúcich k prerušeniu prevádzky servera a iného zariadenia používaného pre poskytovanie Služieb s dostatočným predstihom s výnimkou havárií a / alebo prerušenia spôsobeného tretími stranami bez vedomia Poskytovateľa, prípadne iným spôsobom určeným v Zmluve.

 

  1. Ak je prevádzka Služby nepretržite prerušená na viac ako 24 hodín v dôsledku vady zavinenej Poskytovateľom bez predchádzajúceho informovania podľa bodu 6.5., má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške zníženia ceny Služby o pomernú časť pripadajúcu na počet dní v mesiaci, počas ktorých nebola Služba v prevádzke viac ako 24 hodín v dôsledku vady zavinenej Poskytovateľom bez predchádzajúceho informovania podľa bodu 6.5.. Objednávateľ nemá popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody.

 

  1. Objednávateľ sa zaväzuje nahlásiť poruchy v dodávke Služby Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po zistení vady. Náklady na odstránenie vady nesie Poskytovateľ s výnimkou prípadov, keď vadu spôsobil Objednávateľ. V takom prípade je Poskytovateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie vady a Objednávateľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť. V prípade Objednávateľa - Spotrebiteľa Prevádzkovateľ najskôr Objednávateľa - Spotrebiteľa informuje o predpokladaných nákladoch nápravy vady spôsobenej Objednávateľom - Spotrebiteľom a nápravu vykoná až po ich odsúhlasení Objednávateľom - Spotrebiteľom. V prípade nesúhlasu Objednávateľa - Spotrebiteľa s výškou nákladov má každá Zmluvná strana právo odstúpiť od Zmluvy.

 

  1. Objednávateľ odoslaním Objednávky a Užívateľ bezodkladne ihneď po vstupe na Webstránku potvrdzuje, že si zistil a oboznámil sa s tým, aké sú požiadavky a technické parametre jeho zariadení a zariadení Poskytovateľa pre využívanie Služieb a že sa oboznámil so spôsobom užívania Služieb alebo Webstránky ako sú uvedené v týchto Podmienkach. Poskytovateľ nezodpovedá za vady a škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej obsluhy Služieb zo strany správcu počítačového systému Objednávateľa, resp. Užívateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prerušenie poskytovania Služby v prípade zásahu vyššej moci. Na účely týchto Podmienok „vyššia moc“ znamená mimoriadnu, nepredvídateľnú a neprekonateľnú prekážku vzniknutú nezávisle na ľudskej vôli. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť najvyššie úsilie na odstránenie alebo zníženie následkov spôsobených vyššou mocou.