Vyhľadávanie
close

Podmienky ochrany súkromia (Privacy Policy)

Ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame pri používaní tejto webstránky a poskytovaní služieb, ktoré sú s jej používaním spojené.

Keď v tomto texte odkazujeme na nás, tak tým myslíme spoločnosť iKO CAPITAL s. r. o., so sídlom: Na Močiare 210, 951 16 Svätoplukovo, IČO: 52 964 698, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 50863/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“). V prípade, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov budete mať otázky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať poštou na adrese vyššie alebo e-mailom na adrese: info@vovreci.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime hlavne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), ako aj ďalšími predpismi, ktoré ochranu osobných údajov upravujú na Slovensku čiastkovo.

Prečo spracúvame osobné údaje? 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby: 

 • sme s Vami mohli uzatvoriť zmluvu o poskytovaní našich služieb;

 • sme mohli reagovať na Vaše požiadavky;

 • sme Vám mohli umožniť registráciu a prístup do užívateľského účtu;

 • sme mohli plniť naše právne povinnosti;

 • sme mohli Vám mohli zasielať marketingovú komunikáciu.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Pri uzatváraní zmluvy spracúvame Vaše bežné osobné údaje (napr. meno, priezvisko, adresa, a pod., ktoré ste uviedli pri zakúpení našich služieb. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Účelom spracúvania je riadna realizácia našich vzájomných práv a povinností zo zmluvy vyplývajúcich.

Pri reagovaní na Vaše požiadavky, ktoré nám budete zasielať zväčša prostredníctvom elektronickej komunikácie, formulára, ale aj poštou, Vaše bežné osobné údaje budeme spracúvať na právnom základe plnenia predzmluvných povinností a plnenia zmluvy, ktoré upravuje článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Účelom spracúvania je pri predzmluvných vzťahoch riadne dohodnutie vzájomných budúcich práv a povinností. Pri zmluvných vzťahoch, to bude reagovanie na Vaše zmluvné požiadavky. Ak budeme Vaše osobné údaje spracúvať na právnom základe oprávneného záujmu, tak našim (a v konečnom dôsledku aj Vaším) oprávneným záujmom bude riadne spracovanie doručenej požiadavky, a v prípade jej dôvodnosti aj poskytnutie odpovede na požiadavku.

Registráciu a prístup do užívateľského účtu Vám vieme umožniť iba v prípade, že nám za týmto účelom udelíte Váš súhlas. V prípade, že nám súhlas so spracúvaním osobných údajov za týmto účelom neudelíte, tak Vám nebudeme môcť umožniť registráciu a používanie našich služieb. Súhlas so spracúvaním osobných údajov za týmto účelom môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcna. Bude to mať za následok zrušenie užívateľského účtu a stratu výhod, ktoré sú s ním spojené. Akonáhle si cez užívateľský účet objednáte naše služby, tak Vaše osobné údaje v súvislosti s užívateľským účtom budeme spracúvať za účelom a na právnom základe plnenia zmluvy. Je tomu tak preto, že zmluvu je z našej strany možné plniť iba v prípade, že máte užívateľský účet zriadený.

V prípade, že s nami uzatvoríte zmluvu, tak Vaše osobné údaje budeme spracúvať aj preto, aby sme mohli plniť naše zákonné povinnosti, ako je napríklad vedenie účtovníctva, preukazovanie obchodov v prípade daňovej kontroly, a pod.

Marketingovú komunikáciu Vám môžeme zasielať na základe dvoch rôznych právnych základov, v obidvoch prípadoch bude účelom propagácia našich služieb. V prvom prípade, keď ste si ešte od nás neobjednali žiadne služby, tak Vaše osobné údaje za účelom marketingovej komunikácie budeme môcť spracúvať len v prípade, že ste nám udelili Váš súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcna a nebude to mať žiadne negatívne následky. V druhom prípade, a teda keď sme Vám už v minulosti naše služby poskytli, tak Vám marketingovú komunikáciu budeme zasielať na právnom základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je propagácia našich služieb. Z odberu takejto komunikácie budete mať možnosť sa odhlásiť priamo v e-maile, ktorým Vám bude zaslaná.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. Podľa povahy jednotlivého úkonu ich môžeme poskytnúť našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých služieb, ako sú napríklad naši účtovní, právni, daňoví prípadne ďalší poradcovia, alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb. 
Pri poskytovaní osobných údajov týmto kategóriám príjemcov dbáme na to, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí, a chránené minimálne tak, ako sú chránené, keď ich spracúva naša spoločnosť.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 
Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Ak k takémuto prenosu dôjde, tak budeme dbať na to aby boli Vaše osobné údaje spracúvane tak, aby bola zachovaná primeraná úroveň ochrany týchto údajov (napríklad. Uzatvorenie štandardných zmluvných doložiek, a ďalších primeraných záruk ako je napríklad šifrovanie, hashovanie, či pseudonymizácia).

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame? 
Nevykonávame žiadne automatizované individuálne rozhodovania.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Ak je spracúvaním osobných údajov plnenie zmluvy či predzmluvných vzťahov, tak Vaše osobné údaje spracúvame dovtedy, kým je to nevyhnutné na jej plnenie či uplatňovanie nárokov z nej/nich vyplývajúcich. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, tak ich spracúvame kým svoj súhlas so spracúvaním neodvoláte, inak po dobu 2 rokov, od Vašej poslednej interakcie s webstránkou či službami. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, tak ich spracúvame dovtedy, kým je tento oprávnený záujem udržateľný. Samozrejme platí, že v prípade, že tak ako povinnosť ustanovujú právne predpisy, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dlhšie obdobie (napr. zákon o účtovníctve).

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;

 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;

 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania súhlasu na kontaktné údaje uvedené v úvode tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

Zmeny podmienok ochrany súkromia 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.